0 Kč

Součinnost dětí na chodu domácnosti

Autorka: Alžběta Hlásková

Rodiče dětí (zejména těch dospívajících) se mne občas ptají, jestli vůbec po dětech mohou něco vymáhat, když jsou dnes tolik ošetřována práva dětí. Je to trochu složitá věc. Ono totiž záleží na tom, zda rodiče svým vlastním přístupem k domácím pracem dítěti tyto činnosti tak nezprotiví natolik, že se jim pak děti snaží vyhnout. Učení děti podílet se na něčem společném by mělo být doprovázeno

 • sdílenou radostí ze společného trávení času při práci,
 • hravostí,
 • využíváním manuálních stereotypních činností jako příležitosti ke komunikaci s dětmi,
 • vytvářením návyku na efektivní řazení jednotlivých činností za sebe tak, abychom si vše usnadnili,
 • rozvíjením schopnosti práci naplánovat,
 • motivací dítěte k dosažení cíle,
 • dobrým odhadem rozsahu prací, který smí děti mohou zvládnout,
 • dobrou komunikací o tom, "kdy bude hotovo",
 • radostí z ukončení práce,
 • příležitostí spolurozhodovat s dětmi o tom, kdo si co vezme na starost a
 • rozvíjením dovednosti práci nejen začít, ale také ukončit.

Závěrem je pak stejně důležité dopřát si společnou radost z toho, že je hotovo, že odpočíváme, že už se nepracuje. 

Zapojení dětí do práce je lepší neoddalovat. Pokud to zvládneme hravě, pak je nejlepší využít právě nejmladšího věku dětí. V rámci dospívání už to nezachráníme. V období dospívání je už rozumnějí na tom tak nebazírovat, nechat dětem příležitost vidět, že je fajn mít uklizeno, uvařeno, vypráno, mít upravenou domácnost. Děti totiž nejsou levná pracovní síla (nejsou totiž levné). Jde o to jim jen předat návyky. A potom je včas vyslat do samostatného života. Tím předejdeme tlaku na to, aby nám pak nezůstávali líní třicátníci na mamahotelu.

O tom, jak v dětech více rozvíjet chuť po vlastní samostatnosti najdete víc tipů v knize (re)DESIGN RODINY PRO 21. STOLETÍ.


Zde je odkaz na příslušné paragrafy občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.), které se tomuto tématu věnují:

§ 855

(1) Rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem povinnosti a práva. Těchto vzájemných povinností a práv se nemohou vzdát; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.

(2) Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte.

§ 856

Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti.

§ 857

(1) Dítě je povinno dbát svých rodičů.

(2) Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit.

§ 886

(1) Žije-li dítě s rodiči nebo s některým z nich v rodinné domácnosti a je-li o ně řádně pečováno, podílí se i ono na péči o chod domácnosti. Tato povinnost dítěte zaniká zároveň s poskytováním výživy rodičů dítěti.

(2) Dítě se podílí na péči o chod rodinné domácnosti vlastní prací, popřípadě peněžitými příspěvky, má-li vlastní příjem, anebo oběma způsoby. Pro určení rozsahu podílu dítěte na péči o chod rodinné domácnosti jsou rozhodné schopnosti a možnosti dítěte i odůvodněné potřeby členů rodiny.

Více lze nalézt též zde: https://www.fulsoft.cz/33/komentar-zakona-89-2012-sb-obcansky-zakonik-886-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtuvCojfP1DmnWo4O-Y18zXsGELXP1wCew/